Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav, Sicil ve Disiplin Yönetmeliği 07.04.2021 tarih ve 31447 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik ile birlikte 27/6/2015 tarihli ve 29399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav ve Sicil İşlemlerine Dair Yönetmelik ve 18/5/2017 tarihli ve 30070 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Vekilleri ve Marka Vekilleri Meslek Kuralları ve Disiplin Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. (madde 27)

Bu yönetmelik ile patent ve marka vekillerinin sınav, sicil işlemleri ile disiplin hükümleri düzenlenmektedir. Önceki yönetmelik ile arasındaki önemli farklar gerçek kişi vekillerin çalışma şekilleri ile vekil meslek kurallarının tekrar düzenlenmesini içermektedir.

Vekillik meslek kuralları

MADDE 19 – (1) Vekillik meslek kuralları aşağıda sayılmıştır:

a) Vekil, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorunda olup görevini kötüye kullanamaz.

b) Vekil, müvekkillerinin çıkarları doğrultusunda, kendi kişisel duygularını ya da çıkarlarını gözetmeksizin objektif bir şekilde davranmak zorundadır.

c) Vekil, zamanının ve yeteneklerinin yetmediğini baştan bildiği bir işi kabul edemez.

ç) Vekil, herhangi bir talep olmaksızın salt kendine iş sağlamak amacıyla muhtemel müvekkillere saldırgan bir pazarlama yöntemiyle yaklaşamaz.

d) Vekil; işyerinde, yazışmalarda ve tanıtım araçlarında ya da başka herhangi bir yerde kamuyu yanıltacak bilgilere yer veremez.

e) Özel mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla vekil; gerçek ve tarafsız olması, dürüstlük ile meslek sırrına uygunluk gibi temel ilkelere uyumlu olması koşuluyla genel olarak reklam yapma hakkına sahiptir. Ancak müvekkilinin açıkça izni olmaksızın kimliğini açıklamak, kurum ve kuruluşların adını veya logosunu yanıltıcı biçimde kullanmak, müvekkilinin talimatı dışında sınai mülkiyet haklarının alım satımını veya pazarlığını yapmak, meslektaşlarıyla haksız rekabete yol açacak şekilde, internet kullanıcılarını kendi sitesine veya kendi sitesinden bir başka siteye yönlendirecek internet kısa yollarını kullanmak reklam hakkının kapsamı dışındadır.

f) Vekil, mevzuatın öngördüğü veya müvekkilinin bilmesi gereken konularda müvekkilini zamanında, tam ve doğru bir şekilde bilgilendirmek zorundadır.

g) Vekil, geçici bir süre için dahi olsa mesleğini ifa edemez hale geldiği takdirde veya verdiği hizmetleri geri çekmek istemesi halinde müvekkillerini derhal bilgilendirmek ve müvekkillerinin çıkarlarını koruyacak şekilde önlemler almak zorundadır.

ğ) Vekil, gerek kendisine tevdi edilen görevleri gerekse başka şekilde öğrenmiş olduğu müvekkile ilişkin bilgileri açıklamamakla ve sır saklamakla yükümlüdür. Vekilin bu sorumluluğu vekâlet ilişkisi sona erdikten sonra da devam eder. Vekilin bu sorumluluğu, müvekkiline karşı olduğu gibi temsil etmediği halde kendisine bilgi vermiş olan kişilere karşı da bulunmaktadır.

h) Vekil, Kurumun yapacağı hizmetler karşılığında alacağı ücretlere ve harçlara ilaveten kendi hizmeti karşılığı dışında müvekkilinden herhangi bir ücret talep edemez.

ı) Vekil, müvekkiline yüklendiği iş ile ilgili görüşünü açıklayabilir. Ancak iş veya işlemin sonucuna yönelik hiçbir taahhütte bulunamaz.

i) Vekil, her türlü iş ilişkisinde meslek dayanışmasına ve onuruna uymayan davranışlardan kaçınmak zorundadır.

j) Hiçbir vekil, bir meslektaşı hakkında küçük düşürücü nitelikte açıklama yapamaz.

k) Hiçbir vekil, bir meslektaşının mesleki tutum ve davranışları hakkındaki düşüncesini kamuoyuna açıklayamaz. Bu konudaki şikâyetlerin mercii yalnız Kurumdur.

l) Vekil, hâlihazırda başka bir vekil tarafından ele alındığını bildiği veya bilmesi gerektiği belli bir dosya hakkında, dosya sahibinin bağımsız bir görüş alma veya vekilini değiştirme isteğini açıkça beyan etmiş olması dışında, dosya sahibiyle görüş alışverişinde bulunamaz.

m) Vekil ile takip edilen bir dosyada, başka bir vekilin dosyayla ilgili bir talimat veya vekâletname alması halinde, yeni vekil dosyanın takibiyle görevli hâlihazırdaki vekile gecikmeden yazılı bilgi verir. Hâlihazırdaki vekil ise dosyanın takibi için gerekli tüm belgeleri talep halinde, gecikmeden yeni vekile iletir.

n) Vekil, sınai mülkiyet konularında uzmanlaşacak olan bir çalışanının doğru ve uygun eğitilmesi görevini üstlenmek zorundadır.

o) Vekil, Kurum çalışanları ile olan ilişkilerinde nezaket kurallarına uygun tutum ve davranışlarda bulunmak, Kurum tarafından müvekkiline yapılan talepleri iletmek ve gerekli irtibatı kurmak zorundadır.

ö) Vekil, Kurum adına yazılı veya sözlü hiçbir açıklamada bulunamaz.

p) Gerçek kişi vekil, birden fazla tüzel kişi vekilin ortağı veya çalışanı olsa dahi vekillik yetkisini sadece tek bir tüzel kişi vekili temsilen kullanabilir. Vekillik yetkisini bu şekilde kullananlar, gerçek kişi vekil olarak vekillik yapamaz.