19.04.2022 tarih ve 31814 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren karara göre Türk Parasını Koruma Kanununda değişiklik yapılmıştır. Bu karara göre Türkiye içi firmaların birbirine emtia satışlarında TL cinsinden ödeme zorunluluğu getirilmiştir.

Bilindiği üzere yurtdışında adınıza gerçekleştirdiğimiz tüm işlemlerde ödenecek harç ve işlem ücretlerinin tamamı için ilettiğimiz faturalar ilgili döviz cinsinden gerçekleştirilmekte ve ödemeler de aynı döviz cinsinden ilgili banka hesaplarımıza yapılmaktadır.

Yapılan bu değişiklik ile ilgili herhangi bir uygunsuz durum oluşmaması için yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde aynı yönetmeliğin 8.Maddesinin 7/(ç) bendine göre ödemelerin faturada belirtilen döviz cinsinden yapılmasında bir sorun olmayacağı belirtilmiştir. Yine ilgili uzman görüşünde özellikle son kısımda yer alan Tebliğde belirtilen “menkul” ibaresinin gayrimenkul tanımına girmeyen her türlü mal ve eşyayı kapsadığının belirtilmesi ve TCHMB’nın konu üzerinde yaptığı açıklama ile Basın Duyurusunda da belirttiğinden hareketle HİZMET SÖZLEŞMELERİNE AİT İSTİSNALARIN GEÇERLİ OLDUĞU diğer bir ifade ile HİZMET SÖZLEŞMELERİNİN döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür. ifadesine göre de Hizmet Sözleşmelerinde TL şartı aranmamaktadır. Aksi durumda, iletilen maliyet raporlarımız ve diğer şirket evraklarımızda da belirttiğimiz üzere ilgili döviz cinsi yerine TL ile yapılacak ödemelerde olası kur farkı ve Kambiyo muamelelerinde Banka ve Sigorta muameleleri vergisi müvekkile yansıtılmak durumundadır.

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)

Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler

MADDE 8 – (Mülga:RG-11/7/2009-27285) (Yeniden Düzenleme:RG-6/10/2018-30557) (Değişik:RG-16/11/2018-30597)

(7) Türkiye’de yerleşik kişiler kendi aralarında akdedecekleri; aşağıda belirtilenler dışında kalan danışmanlık, aracılık ve taşımacılık dâhil hizmet sözleşmelerinde, sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramazlar.

ç) Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; Türkiye’de başlayıp yurtdışında sonlanan, yurtdışında başlayıp Türkiye’de sonlanan veya yurt dışında başlayıp yurtdışında sonlanan hizmet sözleşmeleri.

Bu konuda verilen görüşe ve kanun metinlerine aşağıda yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Konuyla ilgili varsa düşünce, görüş, soru ve yorumlarınızı finans@anadolupatent.com.tr veya muhasebe@anadolupatent.com.tr eposta adreslerimizden veya şirket telefonlarımızdan ulaşarak iletebilirsiniz.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.

İlgili bağlantılar